اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.


زندگی در کانادا
جستجو نامعتبر تشخیص داده شده است. لطفاً برگردید و مجدداً تلاش کنید.