اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

ارسال پاسخ 
استانداردهای استخدامی، حقوق و مسئولیت های شما در محل کار
2013-09-22, 01:11 AM
ارسال: #1
استانداردهای استخدامی، حقوق و مسئولیت های شما در محل کار
در این موضوع اطلاعاتی از قبیل ساعات کاری، حداقل دستمزد و استانداردهای استخدامی به همراه نکاتی در مورد شماره بیمه اجتماعی خواهید یافت:

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ (Employment Standards Act, 2000)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ESA، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪدر اﻧﺘﺎرﻳﻮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ در اﻧﺘﺎرﻳﻮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ، ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ESA هﺴﺘﻴﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﻣﻌﺪودﯼ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﺘﻪ هﺎﯼ وﻳﮋﻩ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دهﺪ. اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻳﮋﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ و ﮐﻠﻴﻪﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ESA ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. :
* ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر


ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ESA ﺑﺎﺷﻴﺪ، در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻳﺪ. ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ :
• ﺷﻤﺎراﻣﺮﻋﻮب ﮐﻨﺪ
• ﺷﻤﺎرا اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ
• ﺷﻤﺎراﻣﻌﻠﻖ ﮐﻨﺪ
• دﺳﺘﻤﺰد ﺷﻤﺎ راﮐﺎهﺶ دهﺪ
• ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺒﻴﻪﮐﻨﺪ
• ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ هﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﮑﻨﺪ
ﭼﻮن در ﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﻳﺎ ﺁن راﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮐﺮدﻩ اﻳﺪ:
* اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان

چگونه میتوانم از کارفرمای خود شکایت کنم؟
* مراحل و نحوه شکایت

* اطلاعاتی در خصوص ساعات کاری و دستمزد اضافه کاری

* ﻣﺮﺧﺼﯽ هﺎ، ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎردارﯼ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ از ﻓﺮزﻧﺪ، اﺿﻄﺮارﯼ ﺷﺨﺼﯽ، اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوران اﺣﺘﻴﺎط (ﻧﻈﺎﻣﯽ)

* ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺁژاﻧﺴﻬﺎﯼ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ

* شماره تامین اجتماعی یا SIN چیست؟

* حفاظت از شماره بيمه اجتماعى شما
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان