اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

Administrators
نام کاربری ایمیل پیام‌خصوصی
admin ارسال پیام خصوصی به کاربر
admin2 ارسال پیام خصوصی به کاربر

مدیر‌ها
نام کاربری انجمن‌ها ایمیل پیام‌خصوصی
عباس مسائل اقامت دائم
ارسال پیام خصوصی به کاربر